تراز: هوش مصنوعی،پردازش تصویر،داده کاوی،پردازش سیگنال


نرم افزارها

• تراز"تراز" نرم افزار تخصصي مقايسه متون و ويراستاري آنهاست.
 از زمان نهايي شدن محتواي يك متن تا چاپ آن، تغييرات شكلي و فرمي ويراستاري گسترده اي رخ ميدهد كه امكان بروز خطاها و تغييرات زيادي را در محتواي متن نخست به وجود مي آورد. اين تغييرات گاهي باعث رنجش نويسنده يا تبديل محتواي متن مي شود. تراز علاوه بر امكان اعمال تغييرات فرمي در متن اصلي، قابليت مقايسه دو متن (پيش و پس از تغييرات) را نيز دارا مي باشد. مهمترين كاربرد تراز در خصوص متن هاي مقدس مانند قرآن و ترجمه قرآن است كه معمولا كوچكترين تغييرات در آن نامطلوب تلقي ميگردد. امكان مقايسه آيه به آيه متن ترجمه اصلي و ويرايش شده وهمچنين مقايسه صفحه به صفحه دو نسخه و قابليت گزارش موارد اختلافي آنها از يك سو و انجام مقايسه اي سخت گيرانه يا آسان گيرانه با تنظيم ميزان حساسيت به موارد اختلافي از سوي ديگر، تراز را به ابزاري توانمند در ويراستاري و مقايسه نسخ تبديل كرده است.به روز شده در تاريخ 9/12/1389

بازگشت به فهرست محصولات »