قرآن نگاشت: هوش مصنوعی،پردازش تصویر،داده کاوی،پردازش سیگنال


نرم افزارها

• قرآن نگاشتقرآن‌نگاشت، نخستين پيكره‌ي واج‌نگاشتي قرآن است. واج‌نگاري (Phonemic Transcription) متن قرآن به شيوه استاندارد، شايد به دليل عدم توجيه كاركردي، تا پيش از اين مغفول مانده بوده است. آوانويسي قرآن براي هر گونه مطالعه پايه واج شناسي، كاربرد هاي تبديل نوشته به گويه (نوبگ) يا گويه به نوشته (گوبن) بسيار زيربنايي است. متخصصان ناب‌راي در راستاي توليد نرم افزار جستجوي هوشمند گفتاري آيات قرآن (جستار) براي اولين بار در جهان، دست به تدوين مجموعه دادگان آوانگاري آيات قرآن با نام قرآن‌نگاشت زده اند كه با لحاظ ويژگي هاي تكنيكي مورد نياز براي كاربردهاي پردازشي گفتار تهيه شده و اكنون از سوي اين شركت در اختيار دانشگاهيان و موسسات تحقيقاتي قرار دارد. (مي‌خواهمش)
از جمله ويژگي هاي منحصر به فرد دادگان قرآن‌نگاشت مي توان به تصحيح بيش از 6000 مورد ايراد ساختاري ترانويسي هاي مراجع موجود، ذيل 31 مدخل تصحيحي اشاره كرد. از جمله اين مداخل مي توان به مورد هاي زير اشاره نمود:

1.    حفظ مرز واژگان و انسجام كلمات مجزا؛ هر چند در هنگام خوانش، كلمات در هم آميخته بيان شوند. به عنوان مثال در آوانويسي آيه پنجم فاتحة الكتاب در مرجع 5، كلمه "وَ " با كلمه "ايّاكَ " در هم آميخته است كه در آوانگاري قرآن‌نگاشت به صورت صحيح آورده شده است:
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
Ref 5:          Iyyaka naAAbudu waiyyaka nastaAAeenu
NabRai:        EiyyAka na£bodo wa EiyyAka nasta£ino

2.    اختصاص يك كاراكتر منحصر به فرد براي هر يك از واج هاي مورد استفاده در خوانش متن. به عنوان مثال در آوانويسي آيه ششم فاتحة الكتاب در مرجع 1 حروف "ت" و "ط" يكسان آورده شده است حال آنكه در آوانويسي قرآن‌نگاشت به صورت صحيح آورده شده است:
ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ
Ref 1:          Ihdinas siratal mustaqim(a)
NabRai:        ®hdena @§§erATa @lmostaqima
3.    براي واج هايي كه در هنگام وصل يا وقف دگرگون خوانده شده يا خوانده نمي شوند از كاراكتر هاي متمايزي استفاده شده است. به عنوان مثال در آوانويسي آيه سوم فاتحة الكتاب در مرجع 4، همزه وصل ابتداي كلمه " الرحمن "، به صورت ثابت آمده است كه در آوانگاري قرآن‌نگاشت به صورت صحيح آورده شده است:
ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ
Ref 4:           Alrrahmani alrraheemi
NabRai:        @rraHmAne @rraHime

4.    براي حرف/واج همزه به عنوان يك واج مهم كاراكتري جداگانه در نظر گرفته شده است. در دانش واج شناسي، اين خود ظرافت الفباي عربي به حساب مي آيد كه بر خلاف بسياري از زبانها، حرف "همزه" تشخص يافته و سمبلي جداگانه دارد. فتحه، كسره و ضمه به يكسان بر سر همزه و ساير حروف سوار مي شود. به عنوان مثال در آوانويسي آيه ششم فاتحة الكتاب در مراجع 1، 4 و 5، همزه ابتداي كلمه " اياك "، حذف شده و فقط واج "اي" نوشته شده كه در آوانگاري قرآن‌نگاشت به صورت صحيح آورده شده است:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
Ref 1:           Iyyaka naAAbudu waiyyaka nastaAAeenu
NabRai:        EiyyAka na£bodo wa EiyyAka nasta£ino

5.    مشابهت شكل الفبايي برخي واج ها مانند "ي" و " اي" در الفباي عربي باعث شده گاهي مغايرت هايي در آوانويسي حالات مشدد اين حروف پيش آيد. به عنوان مثال در آوانويسي آيه ششم فاتحة الكتاب در مرجع 2 و 3، "ي" مشدد كلمه " اياك "، با حذف تشديد به صورت منفرد ذكر شده كه در آوانگاري قرآن‌نگاشت به صورت صحيح آورده شده است:
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
Ref 2:          'Īyāka Na`budu Wa 'Īyāka Nasta`īnu
NabRai:        EiyyAka na£bodo wa EiyyAka nasta£ino

6.    براي نمايش متمايز هر واج از يك كاراكتر منفرد، و نه تركيب چند كاراكتر استفاده شده است. به عنوان مثال در آوانويسي آيه ششم فاتحة الكتاب در مرجع 4 و 5، براي نمايش حرف/واج "ع" از علامت "AA" و براي نمايش حرف/واج "اي" از تكرار علامت "ee" استفاده شده كه در آوانگاري قرآن‌نگاشت براي هر يك كاراكتري منفرد آورده شده است:
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
Ref 4:          Iyyaka naAAbudu waiyyaka nastaAAeenu
NabRai:        EiyyAka na£bodo wa EiyyAka nasta£inoبه روز شده در تاريخ 7/1/1390

بازگشت به فهرست محصولات »