فارنا دوگ: هوش مصنوعی،پردازش تصویر،داده کاوی،پردازش سیگنال


محصولاتمجموعه دادگان چيست؟

مجموعه هاي دادگان(Data Sets) ، از جمله مهمترين بخش هاي زير بنايي در هر نوع مطالعه داده كاوي، پردازش و بازشناسي مي‌باشد و نه تنها مي‌بايد در تناسب و هماهنگي با اهداف تحقيق باشد بلكه معمولاً بر كميت و كيفيت راهكارهاي مطالعاتي تأثير مستقيم گذاشته و محدوده اعتبار نتايج حاصل از تحقيق را نيز تعيين مي‌نمايد. وجود دادگان مختلف در موضوعات واحد، معمولاً طيفي از رويكردهاي مختلف پردازشي و انواع نتايجي را در بردارد كه هر يك جنبه‌اي از واقعيت موجود را در برداشته و چه بسا مقايسه متقاطع راهكار ها و نتايج، خود راهگشاي حصول روش هاي برتر و مطمئن‌تر ‌باشد.
از اين حيث، در بعضي زمينه‌هاي عام تر مهندسي مي توان مجموعه دادگان متنوعي در موضوعات واحد جست كه ناشي از سادگي نسبي ثبت و جمع‌آوري داده‌ها، نيازهاي روز افزون و كاربردهاي متنوع آنها مي‌باشد. اما در موارد كم كاربرد تر، هم انگيزه براي طراحي چنين مجموعه‌هايي كمتر است و هم به تبع آن اقبال محققان بدان سو كمتر.
طراحي، تدوين و ثبت مجموعه دادگان نوين از يك سو و تصحيح و بهبود دادگان تجاري و آكادميك موجود از سوي ديگر از جمله رويكرد هاي اصلي شركت ناب راي مي باشد كه به منظور فراهم آوري امكان مطالعات داده كاوي و پردازش سيگنال در زمينه هاي متنوع مهندسي انجام ميگيرد.


مجموعه دادگان

• فارنا دوگ
الفباي دستي فارسي ناشنوايان_دوگانه (فارنا دوگ)

فارنادوگ، مجموعه تصاوير 232 اجراي دستي از 36 اشاره متمايز الفباي دستي فارسي ناشنوايان است که توسط 3 فرد مختلف (مذکر در سنين 12 و 19 و 27) اجرا گشته است. با توجه به پتانسيل پردازشي تصاوير استريو در مدلسازي سه بعدي، از دو دوربين به طور همزمان جهت ثبت تصاوير استريو از هر اشاره سود رفته است. به منظور سهولت مکان يابي سرانگشتان دست که مهمترين ويژگي مشخصه اشاره محسوب مي گردد از يک دستکش لاتکس با سر انگشتان رنگي استفاده گشته که رنگ بندي آن توسط روش هاي پردازشي تصوير، بهينه يابي شده است؛ به نحوي که حداکثر تمايز در اين رنگ ها وجود داشته باشد.
طراحي، ثيت و تدوين دادگان استريوي الفباي دستي فارسي ناشنوايان - فارنادوگ - براي نخستين بار در كشور در سال 1386 در شركت ناب راي تراشه انجام يافته و براي مقاصد پژوهشي در اختيار دانشگاهيان و موسسات تحقيقاتي قرار دارد.به روز شده در تاريخ 5/9/1388

بازگشت به فهرست مجموعه دادگان »