فارنا: هوش مصنوعی،پردازش تصویر،داده کاوی،پردازش سیگنال


محصولاتمجموعه دادگان چيست؟

مجموعه هاي دادگان(Data Sets) ، از جمله مهمترين بخش هاي زير بنايي در هر نوع مطالعه داده كاوي، پردازش و بازشناسي مي‌باشد و نه تنها مي‌بايد در تناسب و هماهنگي با اهداف تحقيق باشد بلكه معمولاً بر كميت و كيفيت راهكارهاي مطالعاتي تأثير مستقيم گذاشته و محدوده اعتبار نتايج حاصل از تحقيق را نيز تعيين مي‌نمايد. وجود دادگان مختلف در موضوعات واحد، معمولاً طيفي از رويكردهاي مختلف پردازشي و انواع نتايجي را در بردارد كه هر يك جنبه‌اي از واقعيت موجود را در برداشته و چه بسا مقايسه متقاطع راهكار ها و نتايج، خود راهگشاي حصول روش هاي برتر و مطمئن‌تر ‌باشد.
از اين حيث، در بعضي زمينه‌هاي عام تر مهندسي مي توان مجموعه دادگان متنوعي در موضوعات واحد جست كه ناشي از سادگي نسبي ثبت و جمع‌آوري داده‌ها، نيازهاي روز افزون و كاربردهاي متنوع آنها مي‌باشد. اما در موارد كم كاربرد تر، هم انگيزه براي طراحي چنين مجموعه‌هايي كمتر است و هم به تبع آن اقبال محققان بدان سو كمتر.
طراحي، تدوين و ثبت مجموعه دادگان نوين از يك سو و تصحيح و بهبود دادگان تجاري و آكادميك موجود از سوي ديگر از جمله رويكرد هاي اصلي شركت ناب راي مي باشد كه به منظور فراهم آوري امكان مطالعات داده كاوي و پردازش سيگنال در زمينه هاي متنوع مهندسي انجام ميگيرد.


مجموعه دادگان

• فارناالفباي دستي فارسي ناشنوايان (فارنا)

زبان اشاره ناشنوايان در فارسي، سه گونه مختلف از اشارات را شامل مي گردد كه عبارتند از: الفباي گوياي باغچه بان، الفباي دستي و زبان اشاره طبيعي. مجموعه اشارات الفباي دستي فارسي ناشنوايان شامل 32 حرف (الف تا ي) و 6 مصوت (اَ، اِ، ا،ُ آ، او، اي) مي‌باشند.
دادگان فارنا شامل 4مجموعه از اشارات الفباي دستي فارسي بدون دستکش و 4 مجموعه با دستکش است كه توسط دو فرد (مذكر و مونث) اجرا شده اند. به منظور سهولت مكان يابي، سر انگشتان دستكشهاي لاتكس به صورت متمايزي رنگ آميزي شده اند. هر مجموعه شامل يك يا چند تصوير از اشاره هاي 36گانه الفباي دستي فارسي بوده و مجموعا 300 تصوير را شامل مي شود.
طراحي، ثيت و تدوين دادگان فارنا با همكاري مشترك ناب راي تراشه و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در سال 1385 براي نخستين بار در كشور صورت گرفته و بستر مناسبي براي پژوهشهاي دانشگاهي و موسسات تحقيقاتي در اين خصوص ايجاد نموده است.به روز شده در تاريخ 5/9/1388

بازگشت به فهرست مجموعه دادگان »