مجموعه دادگان سيتوژنتيك: هوش مصنوعی،پردازش تصویر،داده کاوی،پردازش سیگنال


محصولاتمجموعه دادگان چيست؟

مجموعه هاي دادگان(Data Sets) ، از جمله مهمترين بخش هاي زير بنايي در هر نوع مطالعه داده كاوي، پردازش و بازشناسي مي‌باشد و نه تنها مي‌بايد در تناسب و هماهنگي با اهداف تحقيق باشد بلكه معمولاً بر كميت و كيفيت راهكارهاي مطالعاتي تأثير مستقيم گذاشته و محدوده اعتبار نتايج حاصل از تحقيق را نيز تعيين مي‌نمايد. وجود دادگان مختلف در موضوعات واحد، معمولاً طيفي از رويكردهاي مختلف پردازشي و انواع نتايجي را در بردارد كه هر يك جنبه‌اي از واقعيت موجود را در برداشته و چه بسا مقايسه متقاطع راهكار ها و نتايج، خود راهگشاي حصول روش هاي برتر و مطمئن‌تر ‌باشد.
از اين حيث، در بعضي زمينه‌هاي عام تر مهندسي مي توان مجموعه دادگان متنوعي در موضوعات واحد جست كه ناشي از سادگي نسبي ثبت و جمع‌آوري داده‌ها، نيازهاي روز افزون و كاربردهاي متنوع آنها مي‌باشد. اما در موارد كم كاربرد تر، هم انگيزه براي طراحي چنين مجموعه‌هايي كمتر است و هم به تبع آن اقبال محققان بدان سو كمتر.
طراحي، تدوين و ثبت مجموعه دادگان نوين از يك سو و تصحيح و بهبود دادگان تجاري و آكادميك موجود از سوي ديگر از جمله رويكرد هاي اصلي شركت ناب راي مي باشد كه به منظور فراهم آوري امكان مطالعات داده كاوي و پردازش سيگنال در زمينه هاي متنوع مهندسي انجام ميگيرد.


مجموعه دادگان

• مجموعه دادگان سيتوژنتيكاين مجموعه دادگان شامل بيش از 1600 تصوير متافاز و كاريوگرام هاي مربوطه است كه جهت مطالعات كاريوتايپ رايانه اي در اختيار شركت ناب راي قرار دارد. اين مجموعه كه در مركز رويان جمع آوري شده است در حال حاضر فقط در فضاي شركت قابل استفاده محققان و دانشگاهيان است.به روز شده در تاريخ 1/7/1389

بازگشت به فهرست مجموعه دادگان »